Thảo luận SKill AOE HBQ không còn delay +KC TMQH 100% xuất hiện

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.