Mua NewBer mới chơi,ai có kiếm 12x tà bán lại mình cái,tks

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.