Hỏi đáp mình vào login game nó bảo cần quyền đăng nhập Administer

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.