Minh muốn hỏi hiệu ứng ac thời trang và klct

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.