Đổi p4 81 lấy r4 81 trở lên tôi bù @ hoặc vnd đây

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.