Đổi chữ khách lấy hồ ( có khách); bán CCHP

Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.