Tin tức Áo choàng tháng 3

Virus

Thành viên BQT
#1
Áo Choàng: Áo choàng tháng 3

aochoangthang2.jpg
Thời gian bán: 1/3/2019 - 15/3/2019
Hiệu ứng hỗ trợ: 1/3/2019 - 30/3/2019

Ghi chú:
- Trang phục mua tại cửa hàng webshop.
- Trang phục có hiệu lực vĩnh viễn. (Ngọc hợp thành vào và cường hóa sẽ giữ nguyên khi hết thời gian hiệu ứng hỗ trợ)
- Riêng dòng hỗ trợ thuộc tính (màu trắng) chỉ có tác dụng trong thời gian hiệu ứng hỗ trợ.
- Hiệu ứng hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 30/3/2019, không phụ thuộc vào thời gian mua áo choàng.
(Nghĩa là nếu bạn mua áo choàng vào thời gian nào đi nữa thì ngày 30/3/2019 cũng sẽ mất tác dụng của hiệu ứng hỗ trợ)
 
Rules Help Users
Hãy tỏ ra là một người có văn hóa!

You haven't joined any rooms.

    You haven't joined any rooms.