Tin tức Áo choàng tháng 1

Virus

Thành viên BQT
#1
Áo Choàng: Áo choàng tháng 1


Thời gian bán: 1/1/2019 - 15/1/2019
Hiệu ứng hỗ trợ: 1/1/2019 - 31/1/2019

Ghi chú:
- Trang phục mua tại cửa hàng webshop.
- Trang phục có hiệu lực vĩnh viễn. (Ngọc hợp thành vào và cường hóa sẽ giữ nguyên khi hết thời gian hiệu ứng hỗ trợ)
- Riêng dòng hỗ trợ thuộc tính (màu trắng) chỉ có tác dụng trong thời gian hiệu ứng hỗ trợ.
- Hiệu ứng hỗ trợ sẽ kết thúc vào ngày 31/1/2019, không phụ thuộc vào thời gian mua áo choàng.
(Nghĩa là nếu bạn mua áo choàng vào thời gian nào đi nữa thì ngày 31/1/2019 cũng sẽ mất tác dụng của hiệu ứng hỗ trợ)